صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          06/03/96          16:22  
    عنوان خبر : اسامی دانشجویان ممتاز رشته های کارشناسی ارشد در نیمسال اول 96-95
  خلاصه خبر :  
  

 

 

اسامي دانشجويان ممتاز کارشناسی ارشد  نیمسال اول  96-95
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم  مدیریت جهانگردی - گرایش بازاریابی
10 واحد 19.9 پريسا ترابيان 9416516202 نفر اول ورودي 94
8 واحد 19.88 مهتاب  كريمي تبريزي 9416516207 نفر دوم
8 واحد 19.81 فاطمه عباسي علي آبادي 9416516204 نفر سوم
10 واحد 19.2 ساناز توكلي 9516516204 نفر اول ورودی 95 مهر 
10 واحد 19.1 سيدمحمد مجابي  9516516106 نفر دوم
10 واحد 18.6 راحمه يونسي 9516516208 سوم
6 واحد 19.33 احمد اميني زاده 9526516107 نفر اول ورودی 95 تکمیل ظرفیت
6 واحد 19.25 اميد سرابي 9526516109 نفر دوم
6 واحد 18.83 فريبا خندان 9526516213 نفر سوم
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم کارشناسی ارشد مدیریت  بیمه
10 واحد 19 حانيه جهان بخش 9416527203 نفر اول ورودي  94
10 واحد 18.95 مژگان اصلاحي جيرنده  9416527209 نفر دوم
12 واحد 18.38 شيما غزائي 9416527208 نفر سوم
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم   کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی
10 واحد 19.4 سميه نورائي 9416524203 نفر اول ورودي  94
10 واحد 19.3 زري رحماني 9426524207 نفر دوم
10 واحد 19.1 رضا صادقي 9416524106 نفر سوم
10 واحد 19.1 محمدجواد عباسي فرد 9516524104 نفر اول ورودی 95 مهر 
10 واحد 18.85 هادي رحماني 9516524103 نفر دوم
10 واحد 18.5 اسدالله مولاياري 9516524106 نفر سوم
8 واحد 18.81 مريم كرمي 9526524208 نفر اول ورودی 95 تکمیل ظرفیت
8 واحد 18.12 داود مقدم 9526524112 نفر دوم
8 واحد 17.25 ناهيد بزرگ مهر بوذرجمهري 9526524209 نفر سوم
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم   کارشناسی ارشد    فیزیولوژی ورزشی-گرایش فعالیت بالینی
8 واحد 19.12 ابراهيم فتحي 9426526107 نفر اول ورودي 94
8 واحد 18.88 بنفشه طاهرخاني 9426526215 نفر دوم
8 واحد 18.62 صالح قادري 9426526108 نفر سوم
10 واحد 18.2 علي اصفهاني  9516526101 نفر اول ورودی 95 مهر 
10 واحد 18.1 محمدرضا قدس 9516526105 نفر دوم
10 واحد 16.3 فرزانه استاد عليرضا بناء 9516526201 نفر سوم
8 واحد 16.75 احسان قاسم زاده محمدي 9526526107 نفر اول ورودی 95 تکمیل ظرفیت
8 واحد 16.38 علي اكبر كاظمي 9526526110 نفر دوم
8 واحد 15.88 حديث تقي كرجي 9526526208 نفر سوم
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم   کارشناسی ارشد    مدیریت بازرگانی-گرایش تجارت الکترونیکی
10 واحد 19.4 مريم كاظمي 9516531206 نفر اول ورودی 95 مهر 
10 واحد 19 سيدسجاد ميرحسيني ديلمان 9516531103 نفر دوم
10 واحد 17.9 علي كرم حيدري 9526531110 نفر سوم
8 واحد 19.25 نادر بخشي نهوجي 9526531111 نفر اول ورودی 95 تکمیل ظرفیت
8 واحد 19.25 نرگس زاهدي 9526531213
8 واحد 18.75 محسن فرضي 9526531109 نفر دوم
8 واحد 17.5 بهاره  طحان بيد هندي 9526531215 نفر سوم
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم   کارشناسی ارشد    فیزیولوژی ورزشی-گرایش تغذیه ورزشی
10 واحد 19.15 فاطمه جباري 9516530204 نفر اول ورودی 95 مهر 
10 واحد 18 آذر ممتاز 9516530212 نفر دوم
10 واحد 17.15 مريم محمدقليها 9516530211 نفر سوم
8 واحد 18.38 زهرا احمدي 9526530216 نفر اول ورودی 95 تکمیل ظرفیت
8 واحد 18.12 ليلا قوتي چوشل 9526530218 نفر دوم
8 واحد 17.12 نويد سميع پور پرشكوه 9526530108 نفر سوم    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :