صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          17/12/97          22:37  
    عنوان خبر : ریزنمزات نهایی درس فیزیولوژی پیشرفته دانشچویان ارشد استاد دکتر حمیدی
  خلاصه خبر :  
  

 

نمره  اعلامی جدید نهایی نمره  اعلامی قبلی ارفاق براساس  فعالیت کلاسی  اضلفه نمره  برمبنای حضور کلاسی  نمره ورقه ار   20  کد دانشجو ردیف
             
20 20 2.3 1.5 16.2 9103 1
20 20 1 3 16 9118 2
20 20 1.15 3 15.85 9249 3
20 20 2.05 2.5 15.45 9228 4
20 20 2.4 2.5 15.1 9023 5
17.5 17 1.7 0.5 14.8 9239 6
20 20 2.9 2.5 14.6 9243 7
20 20 2.4 3 14.6 9162 8
20 20 2.75 3 14.25 9179 9
18.5 18 2.5 1.5 14 9114 10
20 19.5 3.05 2.5 13.95 9102 11
18 17.5 2.15 1.5 13.85 9174 12
20 20 3.2 3 13.8 9175 13
19.5 18.75 3 2 13.75 9258 14
16.5 16 1.85 0.5 13.65 9126 15
20 19.5 3.1 3 13.4 9034 16
18.5 18 3.35 2 12.65 9105 17
19 18.5 3.35 2.5 12.65 9205 18
19.5 19 3.85 3 12.15 9238 19
19 18.5 3.4 3 12.1 9173 20
17 16.5 3.1 2.5 10.9 9161 21
16.5 16 2.7 2.5 10.8 9250 22
12.5 12 1.65 0.5 9.85 9130 23
16 15 3.1 2.5 9.4 9120 24
16 14.5 3.05 2.5 8.95 9075 25
14 13 3.6 1 8.4 9131 26
14 13 2.6 2 8.4 9280 27
12 10.5 2.1 1 7.4 9229 28
13 12 3.2 1.5 7.3 9121 29
13 12 3.35 2 6.65 9247 30
13 12 3.35 2.5 6.15 9233 31
12 10 3.15 1 5.85 9033 32
8 6 1.25 0.5 4.25 8752 33
  1.5 0 1.5 0 9170 34
  0.5 0 0.5 0 9177 35    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :