صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          17/12/97          23:19  
    عنوان خبر : ریزنمرات نهایی ترمیم شده ذرس ذوپینک دانشجویان ارشددکتر جمیدی
  خلاصه خبر :  
  

 

نمره نهایی  اعلامی نمره  اعلامی ارفاق براساس  فعالیت کلاسی  اضلفه نمره  برمبنای حضور کلاسی  نمره ورقه ار   20  نام خانوادگی نام دانشجو کد دانشجو ردیف
20 20 0.5 1 18.5 آرمان نيا فريبا 9020 1
20 20 1.25 1 17.75 رحمني ماريا 8994 2
20 20 1.25 1 17.75 صفات مريم 8924 3
20 20 1.75 1 17.25 درگي ليلا 8796 4
20 20 3 1 16 مهدوي آسيابر مجتبي 8998 5
20 19.5 2.75 1 15.75 دل خاك افسانه 9000 6
19.5 19 2.75 1 15.25 اله ورن ليلا 8795 7
19.5 19 2.75 1 15.25 حجتي همداني يوسف 9016 8
18.5 18 2.25 1 14.75     8793 9
18.5 18 2.5 1 14.5     9023 10
18 17.5 2 1 14.5     9075 11
16.5 16 1.5 0 14.5     8791  
18 17.5 2.5 1 14     8944 12
15.5 15 1.5 0.25 13.25     8996 13
16.5 16 2 1 13     8798 14
15.5 15 2 0.5 12.5     9010 15
16.5 16 2.5 1 12.5     8987 16
15.5 15 2.25 0.75 12     8990 17
15.5 15 2.5 0.75 11.75     9002 18
13 13 1.25 0 11.75     8794 19
14.5 14 2 0.5 11.5     9009 20
15 14.5 2.5 0.75 11.25     9001 21
14 13.5 2.25 1 10.25     8792 22
13 12.5 2.25 0.5 9.75     8989 23
12 11 1.5 0 9.5     8892 24
8 7.5 3 1 3.5     9032 25    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :