صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          19/05/98          0:22  
    عنوان خبر : ریز نمرات درس ارگونومی 1 دانشجویان کارشناسی طراحی صنعتی
  خلاصه خبر :  
  

 

نمره نهایی  اعلامی ارفاق؟ ارفاق براساس حضور در کلاس نمره سوال مازاد نمره واقعی یر مینای امتحان پایانی از بیست کد دانشجو ردیف
14 0/75 0/5 1 11/75 9189 1
8/25 0/75 0 0/5 7 9285 2
12/5 0/75 1/5 1 9/25 8935 3
20 0/75 2 1 16/25 8881 4
16/25 0/75 1/5 1 13 9263 5
18/25 0/75 0/75 1 15/75 9212 6
9/25 0/75 0/75 0 7/75 9191 7
13/75 0/75 1 1 11 9261 8
18/25 0/75 1 0 16/5 8903 9
17/5 0/75 2 2 12/75 9188 10
14/25 0/75 1/75 1 10/75 8931 11    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :